Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.aleksandraczarnota.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:

 1. Administratorze – należy rozumieć przez toAleksandrę Czarnotę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Czarnota Akademia Skóry w Rzeszowie przy ul. Solińskiej 8 lok. 25, 35 – 505 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8133399318, REGON: 522521500 – właściciela strony internetowej www.aleksandraczarnota.pl;
 2. Stronie – należy przez to rozumieć stronę internetową www.aleksandraczarnota.pl;
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.aleksandraczarnota.pl

§ 1. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

§ 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, ale niektóre usługi są odpłatne (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną).

§ 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

§ 5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

§ 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także w celu usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony.

§ 7. Podstawą przetwarzania danych jestart. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO.

§ 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to:

 1. adres IP,
 2. dane o lokalizacji,
 3. imię,
 4. nazwisko,
 5. pseudonim,
 6. adres e-mail,
 7. adres rozliczeniowy,
 8. adres siedziby,
 9. adres zamieszkania,
 10. NIP,
 11. REGON,
 12. numer telefonu.

§ 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

 1. pliki cookies,
 2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak dodawanie komentarzy czy wysyłanie wiadomości,
 3. wysyłkę newslettera,
 4. zakup towarów poprzez sklep internetowy.

§ 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§ 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12. Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjnych” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
 2. inni Użytkownicy (w zakresie publikowanych przez Użytkownika opinii i komentarzy),
 3. Administrator, pracownicy lub współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą poczty, Strony oraz zamówień.

§ 14. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

§ 15. Użytkownik ma prawo do:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
 3. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
 4. ograniczenia przetwarzania danych;

§ 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika.

§ 18.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

§ 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

§ 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.