Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Aleksandra Czarnota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Czarnota Akademia Skóry w Rzeszowie przy ul. Solińskiej 8 lok. 25, 35 – 505 Rzeszów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8133399318, REGON: 522521500.
 2. Zakup szkoleń możliwy jest na stronie internetowej www.aleksandraczarnota.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Przedsiębiorców, jak również do Konsumentów korzystających ze szkoleń, i określa zasady korzystania ze Strony lub Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Strony lub Sklepu.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem www.aleksandraczarnota.pl/regulamin/.

§ 2. Definicje

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1) Regulaminie, rozumie się przez to niniejszy regulamin.
  2) Informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do
  promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa,
  organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub
  wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji
  handlowych:
  1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
  2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
   3) Koszyku, rozumie się przez to taką funkcjonalność Strony, która pozwala na przechowywanie za pomocą plików Cookies danych o wybranych przez Usługobiorcę produktach przed ich zakupem;
   4) Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem www.aleksandraczarnota.pl za pośrednictwem których Klient może dokonywać zakupu szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, produktów personalizowanych w postaci: szkoleń personalizowanych, wykładów i prelekcji edukacyjnych, artykułów blogowych i eksperckich, konsultacji i mentoringu, materiałów edukacyjnych na social media, warsztatów pielęgnacyjnych self-care oraz autorskiego programu terapii skóry Skin Session
   5) Usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
   6) Przedsiębiorcy, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
   7) Konsumencie, rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   8) Kliencie, rozumie się przez to podmiot, który korzysta z usług lub produktów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
   9) Sprzedawcy, rozumie się przez to Aleksandrę Czarnotę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Czarnota Akademia Skóry w Rzeszowie przy ul. Solińskiej 8 lok. 25, 35 – 505 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8133399318, REGON: 522521500;
   10) Sklepie, rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aleksandraczarnota.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, produktów personalizowanych w postaci: szkoleń personalizowanych, wykładów i prelekcji edukacyjnych, artykułów blogowych i eksperckich, konsultacji i mentoringu, materiałów edukacyjnych na social media, warsztatów pielęgnacyjnych self-care oraz Autorskiego Programu Terapii Skóry;
   11) Usłudze, rozumie się przez to dostępną w Sklepie usługę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, tj.:
   a) szkolenie stacjonarne, odbywające się w Rzeszowie, w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę,
   b) szkolenie online,
   c) produkty personalizowane w postaci:
 • szkoleń personalizowanych, które mogą odbyć się w miejscowości wskazanej przez Klienta, zarówno w Polsce jak i za granicą, na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem,
 • wykładów i prelekcji edukacyjnych, które odbywają się/mogą odbyć się w miejscowości wskazanej przez Klienta, na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem,
 • artykułów blogowych i eksperckich,
 • konsultacji i mentoringu, które odbywają się/mogą odbyć się w miejscowości wskazanej przez Klienta na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem,
 • materiałów edukacyjnych na social media oraz
 • warsztatów pielęgnacyjnych self-care, które odbywają się/mogą odbyć się w miejscowości wskazanej przez Klienta, na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem,

  d) Autorskiego Programu Terapii Skóry, który odbywa się/może odbyć się w Rzeszowie lub miejscowości wskazanej przez Klienta, na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem;
  12) Umowie zawartej na odległość, rozumie się przez to umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony lub Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  13) Zamówieniu, rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;
  14) Formularzu zamówienia, rozumie się przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;
  15) Umowie Sprzedaży, rozumie się przez to umowę sprzedaży Produktu/Usługi zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony lub Sklepu;
  16) Ustawie o prawach Konsumenta, rozumie się przez to ustawę dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.2 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Przeglądanie opisu Usług oferowanych na Stronie oraz w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na wybrane Usługi możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Składając Zamówienia za pośrednictwem Strony lub w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji Zamówienia konieczna jest akceptacja Regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży i akceptacja Regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, za wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie ceny Usług wskazane na stronie Sklepu podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT oraz inne składniki prawem nakładane.

§ 4. Zasady składania Zamówienia oraz realizacja Umowy
1. Szkolenia stacjonarne/Autorski Program Terapii Skóry.
1) W celu złożenia Zamówienia należy:
a) przejść na stronę internetową: www.aleksandraczarnota.pl
b) w zakładce „Oferta/Szkolenia stacjonarne/Autorski Program Terapii Skóry” wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia,
c) kliknąć przycisk “przejdź do płatności” lub przejść do zakładki „Kontakt” i złożyć Zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@aleksandraczarnota.pl
d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

2. Oferta personalizowana
1) W celu złożenia Zamówienia należy:
e) przejść na stronę internetową: www.aleksandraczarnota.pl
f) w zakładce „Oferta/oferta personalizowana” wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia,
g) kliknąć przycisk “przejdź do płatności” lub przejść do zakładki „Kontakt” i złożyć Zamówienie za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem adresu e-mail:
szkolenia@aleksandraczarnota.pl,
h) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

3. Szkolenia on-line.
1) W celu złożenia Zamówienia należy:
i) przejść na stronę internetową: www.aleksandraczarnota.pl
j) w zakładce „Oferta/Szkolenia online” wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, kliknąć
przycisk “przejdź do płatności”
k) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia 
l) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Stronie lub w Sklepie internetowym zgodnie z powyższymi ustępami.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku szkoleń stacjonarnych, oferty spersonalizowanej lub Autorskiego Programu Terapii Skóry, Sprzedawca w ciągu 24 godzin od przyjęcia Zamówienia kontaktuje się z Klientem celem omówienia warunków realizacji Usługi, w szczególności miejsca i daty realizacji Usługi, jak również wysyła Klientowi całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) oraz dane do płatności za Usługę.
 4. W przypadku szkolenia online wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy Sprzedaży, a w szczególności rodzaj Usługi, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) oraz datę szkolenia.
 5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia jak wskazano w ustępach powyższych, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu czy sposobu realizacji Zamówienia.
 6. Po zakończonym szkoleniu online na żywo, Klient na adres mailowy wskazany w Zamówieniu otrzymuje nagranie ze szkolenia (bez ograniczeń czasowych), prezentację ze szkolenia oraz certyfikat w wersji elektronicznej (plik PDF).
 7. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w  formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta, nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 5. Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatności elektroniczne tj. przelewy24

§ 6. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oferuje Klientom następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Dodawanie Usług do Koszyka,
  2. Zakup Usług,
  3. Rejestracja konta,
  4. Dodawanie komentarzy,
  5. Wysyłanie wiadomości do Sprzedawcy,
  6. Wysyłka newslettera.
 1. Usługi, o których mowa w:
  1. § 6 ust. 1 ppkt 2 Regulaminu – jest odpłatna (zgodnie z ceną sprzedaży Usługi),
  2. § 6 ust. 1 ppkt 1 oraz 3-4 Regulaminu – są bezpłatne.
 2. Korzystanie z usług, o których mowa w § 6 ust. 1 ust. 1-2 oraz 4-6, nie wymaga rejestracji.
 3. Dodawanie Usługi do Koszyka następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Oferta/Szkolenia online”;
  2. Wybór rodzaju Szkolenia
  3. Wybór opcji „Dodaj do koszyka”.
 4. Zakup Usług na Stronie następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Dodanie Usługi do Koszyka zgodnie z § 6 ust. 4 niniejszego Regulaminu;
  2. Zmianie ilości zakupionych Usług i zatwierdzeniu przyciskiem „zaktualizuj koszyk” (jeśli dotyczy),
  3. Zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
  4. Wybór przycisku „Przejdź do płatności”,
  5. Wprowadzenie danych osobowych w odpowiednie pola: imię, nazwisko, firma, kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail, NIP;
  6. Ewentualnie – wprowadzenie informacji dodatkowych do Zamówienia;
  7. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  9. Wyboru formy płatności;
  10. Wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Logowanie”;
  2. Wybór przycisku „Zarejestruj”;
  3. Wprowadzenie w sekcji dostępu adresu e-mail oraz wybór hasła;
  4. Wprowadzenie w sekcji danych do faktury następujących danych: imienia, nazwiska, firmy, adresu rozliczeniowego, numeru NIP, numeru REGON, telefonu;
  5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera (opcjonalne);
  6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  7. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  9. Zatwierdzeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych;
  10. Akceptacja przyciskiem „Zarejestruj”;
  11. Przejście na stronę aktywacyjną z linku otrzymanego na wskazany adres e-mail.
 6. Wysłanie wiadomości do Sprzedawcy następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Kontakt”;
  2. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu;
  3. Wprowadzenie treści wiadomości;
  4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  5. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  6. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  7. Wybór przycisku „Wyślij”.
 7. Dodawanie komentarzy następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Wpisanie treści komentarza w polu tekstowym pod treścią, pod którą Klient chce zostawić komentarz;
  2. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, nazwiska lub pseudonimu w polu „nazwa” oraz adresu e-mail w polu „E-mail”;
  3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  6. Wybór przycisku „Dodaj komentarz”.
 8. Zapis na newsletter następuje poprzez wykonanie przez Klienta następujących czynności:
  1. Wybór zakładki „Newsletter”;
  2. Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: adres e-mail;
  3. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  4. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  6. Zatwierdzeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych;
  7. Wybór przycisku „Zapisz”;
 9. Sprzedawca nie wysyła Klientom niezamówionych Informacji handlowych.

§ 7. Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania ze Strony lub Sklepu oraz nabycia Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:
  1) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
  2) dostęp do Internetu,
  3) dostęp do poczty elektronicznej,
  4) system MS Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10 lub wyżej, najnowsze wersje systemów mobilnych: Android, iOS, Windows Phone
  5) włączona obsługa plików cookies,
  6) zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony, Sklepu oraz Usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.
 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Klienta opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 8. Warunki korzystania ze Strony lub Sklepu

 1. Klient ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Klientom dostęp do Strony lub Sklepu oraz zakłócających jego funkcjonowanie.
 2. Klient może wykorzystywać Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Strona lub Sklep funkcjonowały bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

Strona oraz Sklep – w tym ich kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Sprzedawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę nie stanowi udzielenia Klientowi licencji do korzystania z tych treści.

Programy szkoleń, wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane na stronie www.aleksandraczarnota.pl stanowią wyłączną własność Aleksandry Czarnoty, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Czarnota Akademia Skóry w Rzeszowie przy ul. Solińskiej 8 lok. 25, 35 – 505 Rzeszów. Są one objęte prawem autorskim zgodnie z ustawą o  Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub emailowej zgody Sprzedawcy. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Strony oraz Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta.
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Strony, Sklepu oraz z oferowanych przez niego Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
  1. otrzymania przez Klienta niezamówionej informacji handlowej,
  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Klienta niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
  3. narażenia na cracking lub phishing.
 3. Sprzedawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Klienta ze Strony lub Sklepu w sposób
  niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
  2. treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Strona lub Sklep.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

§ 11. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Usługi zawartej ze Sprzedawcą na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, o ile jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W pozostałych przypadkach odstąpienie od Umowy Sprzedaży szkolenia stacjonarnego przez Klienta jest możliwe według następujących zasad:
  1) Odstąpienie od Umowy Sprzedaży szkolenia stacjonarnego wymaga formy pisemnej,
  dokumentowej lub elektronicznej.
  2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży szkolenia stacjonarnego w terminie:
  a) powyżej 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Sprzedawca zwraca 100% ceny szkolenia,
  b) powyżej 14 (słownie: czternastu) dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia –Sprzedawca zwraca 100% ceny szkolenia,
  c) 14 i krótszym niż 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia– Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
  3) W przypadkach szczególnych, w wypadku wskazanym w ust. 2 pkt 1) ppkt c) powyżej,
  Sprzedawca może podjąć indywidualną decyzję o zwrocie Klientowi całej lub części ceny
  szkolenia.
  4) Nieobecność na szkoleniu stacjonarnym (bez odstąpienia) nie zwalnia Klienta z obowiązku
  zapłaty 100% ceny szkolenia.
  5) Klient w każdym czasie jest uprawniony do wyznaczenia na swoje miejsce innego uczestnika
  szkolenia stacjonarnego.
 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie na adres szkolenia@aleksandraczarnota.pl oświadczenia, w którym zawarte będą następujące oświadczenia i informacje:
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy („niniejszym odstępuję od umowy…”),
 2. data zakupu,
 3. imię i nazwisko kupującego (opcjonalnie również firma),
 4. adres e-mail i numer telefonu,
 5. numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot,
 6. dokładne określenie zwracanej usługi (zgodnie z fakturą lub rachunkiem).
 1. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 następuje przez wysłanie na adres szkolenia@aleksandraczarnota.pl wiadomości e-mail zawierającej informację o chęci usunięcia konta. Wysłanie wiadomości powinno nastąpić albo z adresu wskazanego podczas rejestracji.
 2. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 następuje przez wysłanie na adres szkolenia@aleksandraczarnota.pl wiadomości e-mail zawierającej informację o chęci zaprzestania korzystania z usługi newslettera. Wysłanie wiadomości powinno nastąpić albo z adresu, na który odbywa się wysyłka newslettera, albo ten adres wskazywać.
 3. Uprawnienia wynikające z prawa do odstąpienia od umowy są niezależne od praw Usługobiorcy wynikających z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usług sprzedawanych przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej szkolenia@aleksandraczarnota.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Klienta,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. datę Usługi objętej reklamacją,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. żądanie Klienta związane z reklamacją.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie Usługi.
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności udostępnionej nieodpłatnie pod adresem www.aleksandraczarnota.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Aleksandra Czarnota Akademia Skóry, ul. Solińska 8 lok. 25, 35 – 505 Rzeszów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: szkolenia@aleksandraczarnota.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 48 604 114 242
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 52 1140 2004 0000 3502 8257 1046
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18.

§ 15. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
  1. prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022.